یکی از اتهاماتی که مقامات ایرانی به بهائیان وارد می‌کنند، حمایت بهائیان از صهیونیسم و دروغ بودن مذهبشان می‌باشد، اما برخی از اتهامات وارده به بهائیان فراتر از عقل و عجیب می‌باشد.

یکی از اتهاماتی که به یک عضو سازمان NSA در سال 1981 میلادی وارد شد، این بود: «فرستادن و دریافت گزارش‌هایی به دادگستری حیفا که شامل کلمه‌ی «عمو جان» و… در زبان‌های مختلف بود.

در سال 1982 طوبی زریپور به دلیل «ازدواج نکردن» دستگیر شد.

-در سال 1996، منصور حدادان به دلیل مدیریت یک نمایشگاه هنر کودکان دستگیر و زندانی شد. علت دستگیری وی اقدام علیه امنیت ملی به کمک برپایی نمایشگاه هنر کودکان بود.

اخیرا نیز ادعای رسانه‌های ایرانی توجه‌ی ما را به خود جلب کرد که رهبران بهایی دستگیر شده، ابزارهای ارتباطی پیچیده‌ای داشته‌اند. براساس سابقه‌ی اینگونه ادعا، ما تنها می‌توانیم تصور کنیم چه چیز واقعی در این ماجرا وجود داشته است:

iphoneiran