درود بر همه به خاطر بازديد از سايت اينترنتي ما و ابراز علاقه تا حدّ آبونه شدن خبرنامهء ما از شما متشكـّريم. ازاستقبالي كه از اين سايت به عمل آمده بي‌نهايت مسروريم؛ واقعاً انتظار نداشتيم اينهمه واكنش‌هاي دلگرم‌كننده مشاهده كنيم.

اينجا، در دنياي اسلامي و عرب، افراد زيادي در مورد امر بهائي اطـّلاع ندارند، و آنها كه دارند تصويري بسيار نادرست در ذهنشان وجود دارد. وقتي نامه‌هاي حمايت خود را در اختيار دوستان و همكاران قرار داديم، بسيار حيرت كردند كه بهائيان چقدر با احترام و محبّت در مورد پيامبر عزيز ما و اسلام به طور اعم صحبت مي‌كنند. بسياري از ما اين واقعيت را واقعاً تحسين مي‌كنيم كه عليرغم اذيت و آزارهاي شديد، باز هم بهائيان به حمايت از مسلمانان ادامه مي‌دهند … و حتـّي بعد از تجارب گوناگون دردناك، جز عفو و بخشش عكس‌العملي نشان نمي‌دهند.

دوستان عزيز، همين واقعيت است كه الهام‌بخش اين شبكه شده است. ما تصميم گرفتيم آن را ايجاد كنيم تا چهرهء واقعي امر بهائي، بي‌گناهي جوامع بهائي، و روح عظيم مثبت اين ديانت را به دنياي عرب و اسلام نشان دهيم؛ ديانتي كه بايد آزادانه در كلّيه جوامع معمول گردد چه كه اين اساس حقوق بشر است. زنگ خطري است كه بعضي رژيم‌ها در كمال خشونت به اذيت و آزار بهائيان مي‌پردازند، امّا آنچه كه بيشتر هشدار دهنده است تعداد مسلماناني است كه به توجيه اين عمل ادامه مي‌دهند. رسالت شبكهء ما تغيير دادن آن است، و ما معتقديم كه روزي از قدرت و نفوذ لازم براي ايجاد اين تحوّل برخوردار خواهيم بود.

در صدد هستيم شبكهء خود را به هر دو زبان عربي و فارسي ايجاد كنيم تا آن مخاطبيني را كه بايد و شايد در اختيار داشته باشيم. به علـّت عدم مشاركت بارز در اين زمان، كه عمدةً به علـّت ترس يا عدم علاقهء مردم است، نمي‌توانيم بلافاصله به اين هدف نائل گرديم. امّا به شما اطمينان مي‌دهم كه اين كار را خواهيم كرد. اگر كساني هستند كه اين خبرنامه را دريافت مي‌نمايند و مايلند به ما كمك كنند تا اين هدف حاصل شود، بي‌نهايت مايهء امتنان ما خواهد شد. لطفاً اين نامه را براي كساني كه ممكن است علاقمند باشند بفرستيد تا بتوانيم اقدامات بيشتري انجام دهيم.

روز بسيار خوبي را براي شما آرزو داريم و ديگربار از اين كه آبونه شده‌ايد تا اين خبرنامه را دريافت نماييد، سپاسگزاريم. و خطاب به كلّـيه دوستان بهائي كه اين خبرنامه را مي‌خوانند بگوييم كه در كمال افتخار از شما حمايت مي‌كنيم، شما خانوادهء ما هستيد. و خطاب به كلّيه دوستان مسلماني كه اين خبرنامه را مي‌خوانند بگوييم، ما در مبارزه براي حفظ حقوق انساني بهائيان، كار درست را انجام مي‌دهيم. لطفاً ادامه دهيد.

شبكهء اسلامي براي حقوق بهائيان